JUMANA MANNA (PS)
Poutní píseň / The Song of Ascents, 2008

Pětikanálová videoprojekce, čtyřminutová smyčka / 5 channel video, 4 min loop
Se svolením autorů / courtesy the artists

Čtyři Palestinci se zdánlivě vznášejí nad zemí a přitom zpívají slova starozákonního žalmu 126. Původní hebrejský text, na nápěv staré židovské melodie Josele Rosenblatta, nahradila autorka arabským překladem. V křesťanském světě byla Poutní píseň interpretována jako píseň o spasení. V moderní době však nabývá židovská interpretace silně sionistické konotace - odkazuje na návrat do země Sionu. Některé sionistické náboženské skupiny zpívají žalm 126 jako svou formální verzi izraelské národní hymny. Navíc hraje tento žalm důležitou roli jako modlitba, je odříkáván před večeří o šabatu a ve svátky. Pro palestinské protagonisty mohou mít slova žalmu různé významy, od snu o návratu až k přijetí stávající situace. Provokativní charakter této písně vedl tři z původních sedmi účastníků nahrávání videa k tomu, že se odmítli natáčení zúčastnit a bojkotovat tak jakékoukoli kulturní spolupráci s Izraelem.

Žalm 126
Když Hospodin navracel sionské zajatce,
zdálo se nám to jako sen.
Naše ústa tehdy plnil smích,
naše jazyky jásaly.
Tehdy se říkalo mezi národy:
„Veliké věci jim učinil Hospodin!“
Veliké věci nám učinil Hospodin,
naplnilo nás veselí.

Navrať nás, Hospodine, z našeho zajetí,
jako když na poušti vytrysknou potoky!
Ti, kteří rozsévali se slzami,
sklidí úrodu s jásáním.
Ten, který s pláčem vychází,
aby drahocenné símě rozhodil,
ten se s jásotem jednou navrátí,
aby své snopy shromáždil.


The words of Psalm 126 are sung by four Palestinians seemingly floating above the ground. The original Hebrew lyrics, to which the century old Jewish tune of Yossele Rosenblatt was composed, were replaced by the Arabic translation. To the Christian world, The Song of Ascents has been adopted as a song for the day of redemption. In modern times, the Jewish interpretation has received a strong Zionist connotation, of return to the land of Zion. Certain religious Zionist groups today, sing it as their formal version of the Israeli National anthem. Furthermore, the Psalm plays an important role as prayer, recited before Sabbath dinners, and on holidays. For the Palestinian protagonists these words can mean various things ranging from a dream of return to acceptance the status quo. The provocative nature of the song led three of the original seven participants in the video, to refuse to participate as part of their boycott to any form of cultural collaboration with Israel.

Psalm 126
When the LORD brought back the captivity of Zion,
We were like those who dream.
Then our mouth was filled with laughter,
And our tongue with singing.
Then they said among the nations,
“The LORD has done great things for them.”
The LORD has done great things for us,
And we are glad.

Bring back our captivity, O LORD,
As the streams in the South.
Those who sow in tears
Shall reap in joy.
He who continually goes forth weeping,
Bearing seed for sowing,
Shall doubtless come again with rejoicing,
Bringing his sheaves with him.