RADOVAN ČEREVKA (SK)
Pašování podzemními tunely v Gaze, z cyklu Reutersdrama / Underground Smuggling in Gaza, from the cycle Reutersdrama, 2007

MDF, akryl, polystyren, plast / MDF, acryl, polystyrene, plastic

Se svolením autora / courtesy the artist

Tato práce je součástí série 3D modelů informačních grafik nacházejících se v elektronických i v tištěných médiích. Události se mohou lišit svým významem, dramatickým potenciálem a mírou zobrazovaného násilí, ale média vždy prezentují analytické, emocionálně nezúčastněné a estetické obrazy. Zjednodušení konečného výsledku je nezbytné proto, aby informace byly snadno pochopitelné. Série Reutersdrama využívá rozdílu mezi realitou a jejím zobrazením prostřednictvím médií.

The work is a part of series of 3D models of information graphics that can be found in both electronic and printed media. The events can vary in its importance, dramatic potential, and the level of violence displayed, but the media depiction always offers us images that are analytic, emotionally detached, and aesthetic. The outcome is necessarily simplified in order to make the information easy to understand. The Reutersdrama series exploits the gap between reality and its media depiction.